Новотроїцький район

Меню

Погода

ПОЛОЖЕННЯ про постійні комісії Новомиколаївської сільської ради VIІскликання

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ІІ сесії
Новомиколаївської сільської ради
від 17.11.2015 року № 6

П О Л О Ж Е Н Н Я
про постійнікомісії
Новомиколаївської сільської ради
VI
Іскликання

І.Загальніположення

 1. ЦеПоложеннярегулює порядок формуванняповноважень, функціональнуспрямованість, порядок організаціїроботипостійнихкомісійНовомиколаївської   сільської ради VIІскликання і розроблене на підставівимог Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні».
 2. Постійнікомісіїбудують свою роботу на основізаконності, гласності, рівноправності, вільногоколективногообговорення і вирішенняпитань, в роботікеруютьсяКонституцієюУкраїни, Законами України «Про місцевесамоврядування в Україні», «Про статус депутатівмісцевих рад», іншиминормативними актами, рішеннямисільської ради, Регламентом та цимПоложенням.
 3. Постійнікомісії ради є органами ради, щообираються з числа їїдепутатів для вивчення, попередньогорозгляду і підготовкипитань, які належать до їхвідання, здійснення контролю за виконаннямрішень ради.
 4. Постійнікомісії  обираються радою на строк їїповноваженьускладіголови і членівкомісії. Всііншіпитанняструктурикомісіївирішуютьсявідповідноюкомісією.
 5. Протягом строку повноваженьсільська рада можеутворюватиновіпостійнікомісії, ліквідовуватиабореорганізовуватиранішестворені, зміцнюватиїхкількісний склад, переобиратиперсональний склад.
 6. Діяльністьпостійноїкомісіїкоординується і спрямовуєтьсясільським головоюабо за йогодорученнямсекретарем сільськоїради.
 7. У разіневиконанняабо не належноговиконання головою постійноїкомісіїсвоїхобов’язківсільська рада можедострокововідкликатийого з посади.

Пропозиціїщодоприпиненняповноваженьголовипостійноїкомісіївносяться:

Рішенням сільської ради про припинення повноважень голови постійної комісії повин немати обґрунтування причин. У випадку припинення повноважень голови постійної комісії він залишається членом цієї комісії, якщо рада не прийняла іншого рішення.

 1. До складу постійнихкомісій не можуть бути обранісільський голова та секретар сільської ради
 2. Депутат можевходити до складу лишеоднієїпостійноїкомісії. Заява депутата про вихідіз складу постійноїкомісіїподається сільському голові для подальшогорозглядусесією.
 3. Депутатипрацюютьупостійнихкомісіях на громадських засадах.
 4. Постійнікомісії є підзвітнимираді та відповідальними перед нею.

ІІ. Перелікпостійнихкомісій.

 1. РішеннямдругоїсесіїНовомиколаївської сільської ради VIІскликанняутвореніпостійнікомісії:

ІІІ. Повноваженняпостійнихкомісій.

 1. Постійнікомісіїсільської ради сприяютьреалізаціїповноваженьсільської ради у питаннях, що належать до їївідання, беруть участь у розробці, відповідно до функціональноїспрямованості, програмисоціально-економічногорозвиткусела, іншихцільовихпрограм.
 2. Питаннядіяльностікожноїпостійноїкомісіїсільської ради визначаютьсяфункціональноюспрямованістю, щорозробляєтьсявідповідно до Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні», Регламенту роботи  сільської ради та цьогоПоложення.
 3. Постійнікомісії за дорученнямсільської ради, або за власноюініціативою, попередньорозглядаютьпроектипрограмсоціально-економічногорозвиткусела, сільського бюджету, звіти про виконанняпрограм і бюджету, вивчають і готуютьіншіпитання, яківносяться на розглядсільської ради, беруть участь аборозробляютьпроектирішеньсільської ради та готуютьвисновки з цихпитань, виступають на сесіяхіздоповідями і співдоповідями.
 4. Постійнікомісії за дорученнямсільської ради, сільського головиабо за власноюініціативоювивчаютьдіяльність з питань, віднесених до відання ради, органів місцевогосамоврядування, бюджетнихустанов та організацій, та їхпосадовихосіб, подаються за результатами своєїроботирекомендації на розглядїхкерівників, а внеобхіднихвипадках – на розгляд сільської ради.
 5. Постійнікомісіїздійснюють контроль за виконаннямрішень сільської ради.
 6. Постійнікомісіїсільської ради з питань, які належать до їхвідання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувативідкерівників бюджетних установ, організаційвсінеобхідніматеріали і документи.

 

У разі ненадання інформації або подання недостовірної інформації, їх керівники або інші посадові особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 1. Постійні комісії сільської ради для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі робочі групи із залученням представників громадськості.
 2. Постійнікомісіїпопередньорозглядаютькандидатуриосіб, якіпропонуються для обрання, затвердження, погодження та призначення сільською радою, готуютьвисновки та рекомендації з цихпитань.
 3. Уразіствореннятимчасовихробочихгруп для вивченняокремихпитань, делегують до їх складу своїхпредставників.
 4. Постійнікомісіїсільської ради керуються в своїйдіяльностівимогами ст.. 47 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні», іншими законами в частині, щостосуєтьсяїхфункціональнихпитань.
 5. Постійнікомісіїзвітують перед сільської радою про проведену роботу.

Розділ IV. Організаціяроботипостійнихкомісій.

 1. Постійнікомісіїсільської ради організовують свою роботу відповідно до Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні», Регламенту роботисільської ради, Положення про постійнікомісії та функціональноїспрямованості.
 2. Основною формою роботипостійнихкомісійсільської ради є засідання, якіскликаються в мірунеобхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина відзагального складу комісії.
 3. Керівництводіяльністюпостійнихкомісійсільської ради і організаціяїхроботипокладається на голівпостійнихкомісій.

Голова постійної комісії:

 1. Секретар постійної комісії забезпечує своєчасність підготовки необхідних матеріалів до засідань комісії, проводить облік роботи, яка виконується членами комісії, веде протоколи її засідань.
 2. Член постійної комісії зобов’язаний брати участь у роботі постійної комісії і робочих груп , за дорученням комісії повинен вивчати питання, що належать до її відання, повідомляти їй свої висновки, сприяти виконанню прийнятих нею рекомендацій, здійснювати контроль за вжиттям заходів щодо їх виконання.
 3. Голова, секретар, члени постійної комісії сільської ради на час засідань постійних комісій, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків.
 4. За результатами вивчення і розглядупитаньпостійнікомісіїсільської ради готуютьвисновки і рекомендації. Висновки і рекомендаціїпостійноїкомісіїприймаютьсябільшістюголосіввідзагального складу комісії і підписуються головою постійноїкомісії , а в разійоговідсутності – секретарем комісії. Протоколизасіданькомісіїпідписуються головою і секретарем комісії.
 5. Рекомендаціїпостійнихкомісійсільської ради підлягаютьобов’язковомурозглядувідповідними органами влади, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результатирозгляду і вжиті заходи комісії  повинні бути повідомлені у встановлений ними термін.
 6. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативи комісій, а також за дорученням сільської ради, сільського голови розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях підписуються головами відповідних постійних комісій.
 7. Спільнезасіданняпостійнихкомісій є правомочним, якщо у ньомубере участь не менше як половина депутатів відзагального складу кожної комісії.
 8. Рекомендації спільних засідань постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу кожної комісії. Протокол такого засіданняпідписується головами комісій, які взяли участь у засіданні.

35.За рішеннямпостійноїкомісії (комісій) можуть бути проводитисязакриті, а такожвиїзнізасідання.

 1. V. Функціональнаспрямованістьпостійнихкомісій.

Постійна комісія сільської ради з питань планування бюджету, фінансів, землекористування, охорони навколишнього середовища, економічних реформ та соціально — економічного розвитку села

 1. КеруючисьБюджетним кодексом України, комісіяздійснює контроль за підготовкою проекту сільського бюджету згідно з встановленимитермінами.
 2. Попередньорозглядаєпроектипланів та програмекономічного і соціальногорозвиткусела, бюджети, зміни до них; питанняагропромислового комплексу, земельноїреформи а такожзвіти про їхвиконання. Спільно з іншимипостійнимикомісіямиготуєвисновки, виступає з доповідями, співдоповідями з цихпитань.
 3. Здійснює контроль за виконаннямпланів та програмекономічного і соціальногорозвиткусела, бюджету, проводить роботи по виявленнювнутрішньогосподарськихрезервів і додатковихдоходів бюджету.
 4. Розглядаєпроектипрограм та заходів, спрямованих на поліпшеннякриміногенноїситуації на території сільської ради
 5. Здійснює контроль за своєчаснимформуваннямдоходної та виконаннямвидатковоїчастинсільського бюджету, витрачаннямбюджетнихкоштів, у тому числікоштівфондів, за обсягами, структурою та їхцільовимпризначенням.
 6. Здійснює контроль за виконаннямприйнятихсільської радою рішень з питаньсоціально-економічногорозвитку та бюджету, збереженням та використанням майна, що є спільноювласністютериторіальної громади села, земельнихпитань.
 7. Забезпечуєреалізаціюдержавноїполітики в галузівикористання та охорони земель.
 8. Вносить на розглядсесіїпропозиціїщодовикористаннядодатковоодержанихдоходіввпроцесівиконаннясільського бюджету, розподілупереданих з державного бюджету коштів у виглядідотацій, субвенцій.
 9. Попередньорозглядаєквартальний та річнийзвіти про виконаннясільського бюджету, готуєвідповіднівисновки та рекомендації, внесеннязмін і доповнень до сільського бюджету.
 10. Попередньорозглядає та вносить на сесію сільської ради питання про укладеннядоговорів з питань, віднесених до їївиключноїкомпетенції.
 11. Готує і подаєвисновки та відповіді на зверненняпрокуратури і суду з питань, що належать доїївідання.
 12. Бере участь у розглядііншихпитань, пов’язаних з плануванням і бюджетно-фінансовоюдіяльністюсільської ради.
 13. Готує та передає на розгляд сільської ради рішення про надання згоди на прийняття об’єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад, передачу об’єктів спільної власності територіальних громад у державну власність, прийняття та передачу власності територіальних громад до комунальної власності.
 14. Контролюєефективністьволодіння, використання і управліннямайном і майновими правами спільноївласностітериторіальноїгромади села.
 15. Подаєпропозиціїщодоекономічногостимулюваннявласниківземлі і землекористувачів, поліпшенняякості земель, підвищенняродючостігрунтів і продуктивності земель лісового фонду.
 16. Здійснюєпопереднійрозгляд та вносить рекомендації з питаньсприяння:

Постійна мандатна комісія сільської ради з питань депутатської діяльності та етики, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності та правопорядку.

 1. Попередньорозглядаєвисновкищодопроектівсоціальнихпрограмабоокремихїхрозділів, якістосуютьсяпитаньзаконності та правопорядку;
 2. Готуєвисновки про відкликання депутата виборцями, про достроковеприпиненняповноважень депутата;
 3. Готуєрекомендації з питаньдепутатськоїдіяльності, додержання норм депутатськоїетики, роботи депутата у раді, виконання депутатами рішень ради та її органами;
 4. Здійснює контроль за виконаннямрішень ради, з питаньзаконності та правопорядку;
 5. розглядає проекти програм та заходів, спрямованих на поліпшення криміногеної ситуації на території сільської ради;
 6. Здійснює контроль та сприяє своєчасному виділенню коштів з бюджету правоогороним органам на виконання програм та заходів;
 7. Розглядає проекти програм соціально – економічного розвитку територіальної громади у частині гуманітарної сфери та відповідних соціальних програм, спрямованих на вирішення нагальних проблем сьогодення у галузі освіти, культури, туризму, фізичної культури, спорту, засобів масової інформації та таких, що сприяють реалізації питань молодіжної політики, розвитку громадського руху;
 8. Після затвердження зазначених програм тримає на контролі хід їх виконання;
 9. Цільове використання коштів сільського бюджету, спрямованих на гуманітарну сферу;
 10. Аналізує стан справ у галузі гуманітарної політики, а саме: освіти, культури, туризму, фізичної культури, спорту, проблем сім`ї та молоді, засобів масової інформації та зв`язків з громадським організаціями. При вивчені питань здійснює депутатські перевірки;
 11. За результатами проведеної роботи готує висновки та розробляє відповідні рекомендації.

Розділ VI. Висновки і рекомендаціїкомісії.

 1. Висновок комісії – це ухвалене комісією рішення з питання, яке віднесене до її компетенції, вивчалося комісією і ґрунтується на узагальненні всіх необхідних і достатніх пропозицій, матеріалів, довідок, висновків, зацікавлених сторін і осіб.
 2. Висновок комісії враховується при ухваленні інших рішень комісії, або при ухваленні рішень сільської ради.
 3. Рекомендації комісії – це ухвалене комісією рішення з питання, яке віднесене до її компетенції, вивчалося комісією і стосуєтьсявнесеннязмін у діяльністьорганівмісцевого самоврядування, бюджетних установ таорганізацій, якірозміщеніабопроводять свою діяльність на підзвітній території .
 4. Рекомендації надаютьсядовідповіднихоргану місцевого самоврядування, бюджетних установ таорганізацій, які в установлений комісієютермінповідомляють про результатирозгляду і вжиті заходи.
 5. Висновки і рекомендаціїпостійноїкомісіїприймаютьсябільшістюголосіввідзагального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разійоговідсутності –секретарем комісії.

Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.